Obrażenia ciała i odszkodowania

Pierwszym i najszybszym sposobem naprawienia negatywnych skutków wynikających z przestępstwa jest próba pojednania się ze sprawcą, czyli zawarcie ugody w drodze mediacji.

Mediacja, przy zachowaniu określonych warunków pozwala na czynny udział w szybkim zakończeniu sprawy. Co więcej, zakończeniu w zadowalający sposób. Zawarcie ugody w postępowaniu mediacyjnym pozwala na wynegocjowanie ze sprawcą odszkodowania lub zadośćuczynienia.

Sprawcy często zależy na tym, żeby pojednać się z pokrzywdzonym i tym samym otwiera mu drogę do szybszego i łagodniejszego dla niego w skutkach postępowania. Pamiętać trzeba również, że sprawcy także może bardzo zależeć na naprawieniu szkody bądź krzywdy, a zawarcie ugody może mu ułatwić złożenie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania lub o skazanie bez rozprawy.

Zatem jeżeli komuś zależy na szybkim załatwieniu sprawy i naprawieniu przez sprawcę wyrządzonej przez niego szkody i nie ma nic przeciwko ewentualnym pozytywnym skutkom mediacji na sytuację procesową sprawcy, zawsze powinien starać się podjąć ze sprawcą dialog w celu pojednania.